Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

„Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo.”

Phil Bosmans

REGULAMIN  KOŁA WOLONTARIATU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KIELCACH

„Przyjazny gest”

Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)

Wstęp

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz innych. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw tolerancji i akceptacji dla każdego istnienia i rozbudzania społecznej aktywności dla wspierania wykluczonych, potrzebujących wsparcia, będących w różnego rodzaju kryzysach.  Udział w szkolnym kole wolontariatu to przede wszystkim rozwijanie pasji i angażowania dzieci w aktywność społeczną oraz zwiększanie świadomości społecznej i odpowiedzialności za siebie i innych. Podejmowane akcje mają zmierzać do kształtowania postawy alternatywnej do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień.  Szkolne Koło Wolontariatu stwarza  okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego oraz może skłaniać do wyboru aktywności zawodowej w przyszłości. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

2. Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być każdy uczeń szkoły, który podpisze porozumienie i zostanie zapoznany z zakresem działalności, obowiązków i przywilejów wynikających z przynależności do SKW.

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

4. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe.

5. Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzą pracę formacyjną członków Koła. Opiekunowie Koła zajmują się sprawami organizacyjnymi Koła, a także są łącznikami między uczniami a Dyrektorem Szkoły.

§ 2

Cele działania

1. Przygotowanie uczniów  do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnegoi lokalnego.

2. Zaangażowanie uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3. Rozwijanie wśród uczniów  szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw  uczniowskich.

5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym

6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku.

7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.

8. Niesienie pomocy innym.

9. Kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów społecznych.

10. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.

11. Pokazywanie znaczenia kontaktu bezpośredniego z człowiekiem, wspólne organizowanie czasu wolnego i zachęcanie do wspierającej zdrowie aktywności.

12. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.

13. Promowanie kreatywności i otwartości w kontaktach międzyludzkich.

§ 3

Obszary działania :

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

 • Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań na terenie szkoły i na rzecz szkoły
 1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym
 2. Współpraca z biblioteką szkolną polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży, która tego wymaga- pomoc koleżeńska
 3. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Włączanie się w organizację imprez szkolnych
 4. poza terenem szkoły:
 • Akcje charytatywne o charakterze lokalnym i ogólnopolskim wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.
 • Współpraca z instytucjami tj. MOPR, stowarzyszenia np. Siebiega,  schronisko dla zwierząt

§ 4

Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca

zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.

3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu.

5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach dla wolontariuszy.

7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.

10. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu lub tez nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić szeregi Koła bez konsekwencji .

Każdy członek Koła ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Koła ma obowiązek:

 • zachowywać się odpowiedzialnie
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.

§ 5

Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika,
 • Dyplom uznania,
 • Uczniowie ostatnich klas, jeżeli podjęli przynajmniej dwa działania w Kole w ciągu roku szkolnego, w czerwcu otrzymują zaświadczenia,
 • Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę zachowania.

§ 6

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów

 • Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu inadzorczo- kontrolnemu.
 • W ramach podejmowanych działań SKW stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły, nad przestrzeganiem którego czuwa Dyrektor Szkoły
 • Pracą SKW kierują koordynatorzy czyli powoływani każdego roku przez Dyrektora Szkoły chętni nauczyciele:
 • Do zadań Koordynatorów należy:
 1. Planowanie kierunków działalności SKW w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości;
 2. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami;
 3. Inspirowanie członków do podejmowania działań, powoływanie sekcji;
 4. Ustalanie terminu zebrań SKW;
 5. Przyjmowanie i usuwanie członków;
 6. Reprezentowanie Koła na zewnątrz;
 7.  Stały kontakt z Dyrekcją  w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie;
 8. Proponowanie zmian regulaminu SKW;
 9. Decydowanie o wydatkach SKW i kontrola działalności finansowej;
 10. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 11.  Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności SKW przed zakończeniem roku szkolnego.
 • Członkostwo w SKW ustaje przez:
 • Ukończenie lub zmianę szkoły;
 • Dobrowolne wystąpienie;
 • Skreślenie przez Koordynatorów oparte na opinii dotyczącej łamania regulaminu.

§ 7

Sposoby ewaluacji:

 • Sprawozdanie z pracy szkolnego wolontariatu;
 • Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
 • Zdjęcia z imprez; 
 • Wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy;

§ 8

Majątek i fundusze

 • Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Koła; 
 • Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzania akcji zajmują się opiekunowie Koła i wszyscy jego członkowie.
 • Szkolne Koło Wolontariatu może przeprowadzać na terenie szkoły zbiórki o charakterze niepublicznym. Na każdą zbiórkę zgodę wyraża Dyrektor szkoły. Każda zbiórka musi mieć jasno określony cel i prowadzoną dokumentację prezentującą przebieg zbiórki, kwotę zebranych środków i protokół przekazania.
 • Wszystkie fundusze otrzymane na cele charytatywne są majątkiem Koła. Jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym znakiem mogą być wydawane tylko za zgodą Koordynatorów Koła Wolontariatu.

§ 9

Rezygnacja z pracy w wolontariacie.

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.

2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

3. Rezygnacja z pracy w wolontariacie nie oznacza uniknięcia nagan oraz obniżenie oceny  zachowania, jeśli uczeń nie wywiązywał się (w okresie wcześniejszym niż dwa tygodnie od złożenia rezygnacji) z powierzonych mu obowiązków.

§10

Nazwa i symbole

1. SKW przyjmuje nazwę: Szkolne Koło Wolontariatu „Przyjazny gest”

2. Koło może używać w korespondencji oraz podczas przeprowadzanych akcji zastrzeżonego znaku z niezbędnym podpisem pod nim: Szkolne Koło Wolontariatu  „Przyjazny gest” w Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach

§11

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. W przypadku świadomego naruszania go Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu mgą udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z SKW.

2. Zmiana Regulaminu następuje na wniosek Koordynatorów SKW po zatwierdzeniu przez Dyrektora

3. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

4. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. Decyzje o rozwiązaniu SKW podejmuje Dyrektor na wniosek Koordynatorów Szkolnego Koła Wolontariatu.

5. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

7. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.

8. Niniejszy Regulamin uchwalony został i wchodzi w życie dnia 18 listopada 2019 r.