Informacja dla osób objętych monitoringiem

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach, ul. Generała Tadeusza Kościuszki 5, 25-310 Kielce.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 1. listownie: na adres podany wyżej,
 2. za pośrednictwem maila: szkola@sp2.kielce.eu,
 3. telefonicznie: (41) 367 64 76
 1. kontakt z Inspektorem ochrony danych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach możliwy jest za pośrednictwem maila: iod@um.kielce.pl, tel: 413676103
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
  i pracowników administratora  oraz osobom przebywającym na terenie obiektów np. rodzicom,
  a także w celu  ochrona mienia szkoły na podstawie:
 1. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Art. 6 pkt 1 lit. c – zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
 • Art. 6 pkt 1 lit. e – sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zakresie ochrony mienia szkoły,
 1. Ustawy – Prawo oświatowe.
 1. Została opracowana procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego. Tekst ten został udostępniony radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz samorządowi uczniowskiemu,
 2. Administrator może przekazywać zapisy monitoringu podmiotom do tego upoważnionym na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
 3. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą
  i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Przed udostępnieniem dyrektor szkoły lub wyznaczony pracownik dokonuje oceny czy:
 1. udostepnienie zapisu nie może naruszać praw innych osób mogących znajdować się na zapisanym materiale,
 2. zapis monitoringu udostępniany jest rodzicom/opiekunom wyłącznie w sytuacjach bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ucznia.
 3. nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.
 1. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 2. zapis obrazu z monitoringu jest przechowywany przez minimum 14 dni nie dłużej jednak niż 30 dni,
 3. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. przebywanie na terenie należącym do szkoły jest równo znaczne z możliwością utrwalenia Pana/ Pani danych wizerunkowych przez monitoring,
 5. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).