Regulamin Świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 105  (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).
 • Rozporządzenie Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. Nr 624 poz. 61 z  2001r. ze zm);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649, ze zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r.; poz. 649, ze zm);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  2017 r.; poz. 1646)

§ 1.CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom z klas I – III oraz oddziału przedszkolnego, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów), zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy
  w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
  w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków świetlicy

§ 2.ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 1. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.
 2. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rocznym planem wychowawczo – opiekuńczym (sporządzony w oparciu o Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły).
 3. Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 – 16:30.
 4. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 5. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia (karta zgłoszenia do świetlicy).
 6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba wychowanków
  w grupie wynosi do 25 uczniów.
 7. Wychowawca kontroluje obecność dzieci zapisanych w świetlicy.
 8. Wychowawca prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci zapisanych do świetlicy którym rodzice polecają samodzielny powrót do domu, rodzice zobowiązani są do powiadomienia
  o tym wychowawcę świetlicy (pisemne oświadczenia).
 10. Świetlica wyposażona jest w niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo – wychowawczej.
 11. Świetlica sprawuje funkcje kontrolne nad żywieniem dzieci.
 12. żywienie finansowane jest przez rodziców (prawnych opiekunów) danego dziecka lub jest dla dziecka bezpłatne; żywienie bezpłatne finansowane jest przez MOPR  lub  sponsorów;

1. ​Funkcjonowanie świetlicy regulują procedury:

 1. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej,
 2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej,
 3. Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 16.30,
 4. Procedura postępowania w przypadku  próby odebrania ucznia przez osobę,
  co do której zachodzi podejrzenie, iż jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
 5. Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej,
 6. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy,
 7. Procedura postępowania w przypadku kradzieży,
 8. Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy przez ucznia bez pozwolenia.
 9. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor szkoły.
 10. Pracę wychowawców koordynuje kierownik świetlicy.

§ 3.PRACOWNICY ŚWIETLICY

 1. Kierownik świetlicy.
 2. Nauczyciele – wychowawcy.

§ 4.DOKUMENTACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
 • roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej,
 • miesięczne plany pracy,
 • tygodniowy rozkład zajęć,
 • dziennik zajęć świetlicowych,
 • karty zgłoszeń uczniów do świetlicy,
 • procedury obowiązujące w świetlicy,
 • regulamin świetlicowy dla uczniów.

§ 5.WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

 1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I-III oraz oddziału przedszkolnego, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych
 2. W świetlicy mogą przebywać uczniowie nieuczęszczający na religię lub inne zajęcia.
 3. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy:

Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
 4. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
 5. Poszanowania godności osobistej.
 6. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętów będących na wyposażeniu świetlicy.
 7. Uzyskania pomocy od wychowawców w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
 8. Korzystania z pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 9. Zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów.
  10. Przynosić do świetlicy swoje gry, zabawki (bezpieczne)

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zasad współżycia w grupie.
 2. Wykonywać polecenia wychowawców.
 3. Nienagannie i należycie zachowywać się w świetlicy wobec wychowawców
  i kolegów, zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury i dobrego wychowania.
 4. Brać czynny udział w zajęciach świetlicowych.
 5. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.
 6. Szanować sprzęt, pomoce dydaktyczne i wyposażenie świetlicy;
  w przypadku, gdy uczeń dokona zniszczenia takiego sprzętu, rodzice są zobowiązani do naprawienia szkody.
 7. Nieść pomoc kolegom młodszym i słabszym.
 8. Zgłaszać obecność wychowawcy (bezzwłocznie po przyjściu do świetlicy przed zajęciami lub po nich).
 9. Plecaki, torby i tornistry przechowywać w przeznaczonych do tego szafkach.
 10. Przestrzegać zakazu używania urządzeń elektronicznych.
 11. Zgłaszać wychowawcy każdorazowe opuszczenie świetlicy (po uprzednim uzyskaniu na nie zgody).

4.Nagrody za wzorowe przestrzeganie regulaminu świetlicowego:

 1. Pochwała w grupie świetlicowej.
 2. Pochwała w dzienniku świetlicowym.
 3. Pochwała do wychowawcy klasy.
 4. Dyplom na koniec roku szkolnego.

5. Kary za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicowego:

 1. Ustne upomnienie w  grupie świetlicowej.
 2. Pisemne upomnienie  wychowawcy.
 3. Naganę kierownika świetlicy.
 4. Wydalenie ze świetlicy.