Informacja dla sponsorów i zaproszonych gości

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach, ul. Generała Tadeusza Kościuszki 5, 25-310 Kielce. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
 2. listownie: na adres podany wyżej,
 3. za pośrednictwem maila: szkola@sp2.kielce.eu,
 4. telefonicznie: (41) 367 64 76
 5. kontakt z Inspektorem ochrony danych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach możliwy jest za pośrednictwem maila: iod@um.kielce.pl, tel: 413676103
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wydarzeń okolicznościowych szkoły i sponsorowania tych wydarzeń na podstawie:
 1. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Art. 6 pkt 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych,
 1. Administrator nie będzie przekazywał danych innym odbiorcom,
 2. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody,
 4. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy lub dla realizacji zawartych umów jest obowiązkowe, ich nie podanie może skutkować nie zawarciem lub rozwiązaniem umów. W pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
 8. w przypadku zmiany celu przetwarzania Administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację.