Zasady odpłatności za obiady

Zasady odpłatności za obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

1. Warunkiem korzystania ze stołówki szkolnej jest wniesienie opłaty za obiady z góry za dany miesiąc lub przedstawienie aktualnego zaświadczenia MOPR o refundacji kosztów obiadów.
2. Cena jednego obiadu: 3,90 zł.
3. Wpłaty za obiady przyjmowane są „z góry" za dany miesiąc. Uczeń  nie jest  „automatycznie" włączany do żywienia w następnym miesiącu. O włączeniu ucznia do żywienia decyduje data wpływu przelewu na konto szkoły w wyznaczonym terminie.
4. Wpłaty za obiady należy przesyłać na konto: ING Bank Śląski 72 1050 1461 1000 0023 5339 6431
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty. Informacje o kosztach obiadów i terminach płatności w kolejnych miesiącach umieszczane będą na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym oraz na tablicy ogłoszeń
5. Wpłaty gotówkowe nie są przyjmowane.
6. Kwota za niewykorzystany obiad zostanie odliczona i zwrócona na koniec miesiąca na konto z którego dokonano przelewu, pod warunkiem że nieobecność ucznia zostanie zgłoszona przez rodzica do świetlicy do godz. 8.00 (tel. 41 3676476 w.20).
7. Odwołanie przysługuje od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu tego faktu do godziny 8.00. Po tym czasie odwołanie następuje 2 dni robocze po zgłoszeniu (np. zgłoszenie w poniedziałek do 8.00 – odwołanie od wtorku, zgłoszenie w poniedziałek po 8.00 – odwołanie od środy).
8. Stołówka wydaje obiady w godzinach 11.30 – 14.00 według ustalonego grafiku.